ALGEMENE VOORWAARDEN

01.  Gebruik van banen is slechts toegestaan na aanvraag bij en toewijzing door de gemachtigde van Horeca bedrijf van der
       steen eenmanszaak, en na betaling van de verschuldigde baanhuur.

 

02.  Horeca bedrijf van der steen eenmanszaak en medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld wor­den voor verlies, diefstal of
       schade van respectievelijk aan uw eigendommen.

 

03.  De gebruiker van de tennishal vrijwaart Horeca bedrijf van der Steen vof en medewerkers voor welk verhaal of welke
       claim dan ook vanwege tijdens het gebruik van de hal opgedaan lichamelijk letsel of ongemak, ongeacht de oorzaak.

 

04.  Bij aanmelding door minderjarigen dient een der ouders c.q. voogden en of verzorgers het aanmel­dingsformulier te
       tekenen.

 

05.  Wijzigingen in de huurprijs worden altijd voor 1 april, voorafgaande aan het nieuwe seizoen, bekend gemaakt.

 

06.  Verlenging van jaarabonnementen dan wel dagdelen voor toernooien, geschiedt stilzwijgend. Indien men het
       jaarabonnement dan wel de huur van dagdelen voor toernooien wenst te beëindigen, dient men voor 1 mei voorafgaande
       aan het nieuwe tennisseizoen de heer G.M.R. van der Steen hiervan schriftelijk of via e-mail op te hoogte te brengen.

 

07.  In verband met bepaalde evenementen kan de gemachtigde van Horeca bedrijf van der Steen vof over het u toebedeelde
       uur moeten beschikken. Om deze reden behoudt de gemachtigde van Horeca bedrijf  van der Steen eenmanszaak  zich het           recht voor om maximaal 2x per seizoen te beschikken over de aan u toebedeelde baan of banen. Voor zover mogelijk kunt u         de daardoor gederfde speeluren inhalen op een nader door de eigenaar te bepalen tijdstip.

 

08.  Abonnementen dienen uiterlijk 1 september van het jaar te zijn betaald. Toernooien dienen te zijn betaald uiterlijk 14
       dagen vóór de datum waarop het toernooi zal worden gespeeld.

 

09.  Het verschuldigde bedrag dient in 1 keer door de baanabonnement houder te worden overgemaakt.

 

10.  De gebruikers van de tennishal dienen zich te houden aan de algemene regels zoals vermeld op het mededelingenbord in  
       de hal.

 

11.  De gebruiker is verplicht het voorgeschreven schoeisel te dragen (schone schoenen met lichte zool).

 

 

12.  Klachten kunt u schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Tennishal Sneek gevestigd op het adres;

 

       Tennishal Sneek

       T.a.v. secretariaat
       Het Gemaal 3
       8604 DN Sneek

 

 

INFORMATIE

 

Voor afspraken over een toernooi of informatie over banen die af en toe te huur zijn kun je Addie bellen.

Het telefoonnummer van de hal is 0515-416200, of mail naar: [email protected]

Correspondentie